Turkish Single Syllable Verb List

A Vocabulary of Turkish Verbs

Turkish has many single syllable verbs.

Reason being: they become lengthy after addition of suffixes indicating mood, tense and person.

Marked "verb*" has two meanings.

Turkish A-UnDotted Single Syllable Verb List

InfinitiveSimple TenseEnglishCausative
açmakaçaropenaçtırmak
akmakakarflowakıtmak
almakalırtakealdırmak
anmakanarmentionandırmak
artmakartarincreaseartırmak
asmakasardangleastırmak
aşmakaşarpass overaşırmak
atmakatarthrowattırmak
bakmak (-a)bakarlookbaktırmak
banmakbanardip intobandırmak
basmakbasartread onbastırmak
bıkmak (-dan)bikarbe fed upbıktırmak
bozmakbozarspoilbozdurmak
bulmakbulurfindbuldurmak
caymakcayarchange mindcaydırmak
coşmakcoşarenthusecoşturmak
çakmakçakarstrikeçaktırmak
çalmak*çalarstealçaldırmak
çalmak*çalarplay musicçaldırmak
çarpmakçarparbumpçarptırmak
çatmakçatarbump intoçattırmak
çıkmakçıkargo outçıkarmak
çırpmakçırparbeatçırptırmak
doğmakdoğarbe borndoğurmak
donmakdonarfreezedondurmak
doymakdoyarbe filleddoyurmak
durmakdururstopdurdurmak
kaçmakkaçarescapekaçırmak
kalmakkalırremainlacking
kalkmakkalkarstand uplacking
kapmakkaparsnatchkaptırmak
katmakkatarjoinlacking
kaymakkayarslipkaydırmak
kazmakkazardiglacking
kıpmakkıparwinkkıpıtmak
kırpmakkırpartrimlacking
kırmakkırarbreakkırdırmak
kısmakkısarreducekıstırmak
kıymakkıyarchop upkırdırmak
kızmakkızarget angrykızdırmak
kokmakkokarsmell ofkokutmak
konmak*konarperchkondurmak
konmak*konarcampkondurmak
kopmakkoparsnapkoparmak
korkmakkorkarbe afraidkorkutmak
koşmakkoşarrunkoşturmak
koymakkoyarputkoydurmak
kurmakkurarset upkurdurmak
kusmakkusarvomitkusturmak
olmakolurbecomeoldurmak
onmakonarmendonarmak
ondurmak
ovmakovarrubovdurmak
oymakoyarcarveoydurmak
salmaksalarlet gosaldırmak
sanmaksanırsupposelacking
sapmaksaparswervesapıtmak
saptırmak
sarmaksararwrap upsardırmak
sarkmaksarkarhang downsarkıtmak
sarsmaksarsaragitatelacking
satmaksatarsellsattırmak
saymaksayarcountsaydırmak
sığmaksığarfit intosığdiırmak
sıkmaksıkarsqueezesıktırmak
sızmaksızaroozesızdırmak
sokmaksokarinsertsokturmak
solmaksolarfadesoldurmak
sormaksorurasksordurmak
soymaksoyarundresssoydurmak
sunmaksunaroffersundurmak
susmaksusarbe silentsusturmak
şaşmakşaşarbe surprisedşaşır(t)mak
takmaktakarfix taktirmak
tartmaktartarweightarttırmak
taşmaktaşaroverflowtaşırmak
tatmaktadartaste oftattırmak
tıkmaktıkarcram inlacking
tutmaktutartake holdtutturmak
uçmakuçarflyuçurmak
ummakumarhopeumdurmak
uymakuyarsuituydurmak
varmakvarırarrivevardırmak
vurmakvururstrikevurdurmak
yağmakyağarrainyağdırmak
yakmakyakarburnyaktırmak
yanmakyanarignitelacking
yapmakyapardo/makeyaptiırmak
yarmakyararsplityardırmak
yatmakyatargo to bedyatırmak
yaymakyayarspreadyaydırmak
yazmakyazarwriteyazdırmak
yığmakyığarheap upyığdırmak
yıkmakyıkardemolishyıktırmak
yılmakyılarbe afraidyıldırmak
yırtmakyırtartearyırttırmak
yolmakyolarpluckyoldurmak
yontmakyontarchipyontturmak
yormakyorartireyordurmak
yummakyumarclose eyeslacking
yutmakyutarswallowyutturmak

Turkish E-Dotted Single Syllable Verb List

InfinitiveSimple TenseEnglishCausative
biçmekbiçerreapbiçtirmek
bilmekbilirknow howbildirmek
binmekbinerboardbindirmek
bitmekbiterendbitirmek
bölmekbölerdivideböldürmek
bükmekbükerbendbüktürmek
çekmekçekerpullçektirmek
çizmekçizerdrawçizdirmek
çökmekçökercollapse/kneelçöktürmek
çözmekçözersolveçözdürmek
demekdersaydedirmek
değmekdeğertouchdeğdirmek
delmekdelerpierce/drilldeldirmek
dermekderercollectderdirmek
dikmekdikersow/sewdiktirmek
ditmekdidershreddittirmek
dizmekdizerline updizdirmek
dökmekdökerpourdöktürmek
dönmekdönerspindöndürmek
dövmekdöverthrashdövdürmek
dürtmekdürterproddürttürmek
düşmekdüşerfalldüşürmek
düzmekdüzerarrange in placedüzdürmek
emmekemersuckemdirmek
ermekererreacherdirmek
esmekeserblow (wind)estirmek
etmekederdoettirmek
ezmekezercrushezdirmek
gelmekgelircomegeldirmek
germekgererstretchgerdirmek
gezmekgezerstrollgezdirmek
gitmekgidergogidermek
girmekgirerentergirdirmek
giymekgiyerdressgiydirmek
göçmekgöçermigrategöçürmek
gömmekgömerburygömdürmek
görmekgörürseegöstermek
gülmekgülerlaughgüldürmek
içmekiçerdrinkiçirmek
iğmekiğerbendiğdirmek
inmekineralightindirmek
itmekiterpushittirmek
kentmekkenternotchlacking
kesmekkesercutkestirmek
küsmekküserbe offendedküstürmek
ölmekölürdieöldürmek
ölçmekölçermeasureölçtürmek
öpmeköperkissöptürmek
örmekörerknit/plaitördürmek
örtmekörtercover/wrapörttürmek
ötmekötersing (bird)öttürmek
övmeköverpraiselacking
pişmekpişercook (itself)pişirmek
seçmekseçerchooseseçtirmek
sekmeksekerhopsektirmek
sevmekseverlovesevdirmek
sezmeksezerfeel/perceivesezdirmek
silmeksilerwipe/polishsildirmek
silkmeksilkershake offsilktirmek
sinmeksinercrouchsindirmek
sökmeksökerundo/pull upsöktürmek
sönmeksönerextigishsöndürmek
sövmeksöverswearsövdürmek
sünmeksünerbe extendedsündürmek
sürçmeksürçerstumblesürçtürmek
sürtmeksürterrubsürttürmek
süzmeksüzerfiltersüzdürmek
şişmekşişerswell upşişirmek
tepmekteperkickteptirmek
tütmektüteremit smoketüttürmek
ürkmekürkerwinceürkütmek
üşmeküşerflocküşürmek
üzmeküzeruoset sb.lacking
vermekverirgiveverdirmek
yenmekyenerwin (game)yendirmek
yermekyererblamelacking
yetmekyetersuffice yetirmek
yüzmekyüzerswimyüzdürmek