List of Daily Turkish Locutions (192)

These conversational items clarify meaning and understanding.

Such locutions make for fluidity in daily speech.

A List of 192 DailyConversational Locutions
EnglishTurkish
According to thatona göre
At lastnihayet ; sonunda
After allnede olsa
At leasten azından
A littlebiraz
At mosten çok ; azami
A little bitbir parça
At oncederhal
All day longbütün gün
At randomrasgele, rast gele
All of a suddenbirdenbire
At short noticekısa süre içinde
All of youhepiniz
All over the worldbütün dünyada
At the backarkada
All rightpeki
At the doorkapıda
All set?tamam mı?
At the endsonunda
Almosthemen hemen
At the same timeaynı zamanda
A long time agoçoktan beri
As a matter of factnitekim
Before longçok geçmeden yakında
As a ruleusulen
As for mebana kalırsa
Besidesbundan başka
As if ; as thoughsanki ; güya
Betterdaha iyi
As usualher zamanki gibi
Both of youikiniz de
As you pleasenasıl isterseniz
By airmailuçakla
At any rateher zaman
By heartezberden
At firstilkin
By means ofaracıyla
At handelde
By no meansasla
By the waysırası gelmişken
By turnssıra ile
Care ofeliyle
How is that?nasıl olur?
Come in!buyurun ; giriniz
How many?kaç tane
Consequentlybundan dolayı
How much.kaça? ; ne kadar?
Don't mention itbir şey değil
I am sorry!affedesiniz!; üzülüyorum
Don't worrymerak etmeyin
Enclosedilişik olarak
I am sureeminim
Ever sinceo zamandan beri
I beg your pardonözür dilerim
Every dayher gün
Face to faceyüz yüze
I can't help itelimde değil
For eversonsuzca
For God's sake!Allaha aşkına!
I don't carealdırmam!
For instanceörneğin
If need begerekirse
For salesatılık
If possiblekabilse
For the first timeilk kez olarak
Ill-timedzamansız
for the time beingşimdilik
In a hurryacele ; ivedili
Frequentlysık sık
In any case ; somehowher halde ; nasılsa
From end to endbaştan başa
In due coursezamanında
From now onşimdiden sonra
In due timetam zamanında
From this momentbu andan sonra
In every respecther bakımdan
From this time onbundan sonra
In factesasen ; nitekim
Full updolmuştur
In front ofönünde ; karşısında
Good for nothingişe yaramaz
In no timebir çırpıda
Good lookingyakışıklı
In order toamacıyla
Good luckiyi şanslar
In spite of itona rağmen
Graduallygit gide
In the endsonunda
Help yourselfbuyurun
In the first placeilk önce
How are you?nasılsınız?
In the futuregelecekte
In the long runsonunda
In the meantimebu arada
In the middleortada
No doubtşüphesiz
In the morningsabahleyin
No harm donezararı yok
In the openaçık havada
Not at allhiç de değil
In the shadegölgede
Now and again ; now and thenarada sırada
In the very actSuçüstü
In this casebu halde
In this mannerböylelikle
Of coursetabii
On timetam vaktinde
Of lategeçenlerde
In turnssıra ile
On and ondurmadan
Isn't it?değil mi?
Once againbir daha
Is that so?sahi mi?
Once and for allkesinlikle
I suppose sogaliba
Once a weekhaftada bir
It is all the samefark etmez
Once in a whileara sıra
It is not worth whiledeğmez
Once moretekrar ; bir daha
It is of no useboşuna
On condition thatşartıyla
One by onebirer birer
Just a momentbir dakika
On footyürüyerek
Just in casene olur ne olmaz
On leaveizinli
Just in timetam vaktinde
On purposebile bile ; kasten
On the contrarytersine ; aksine
Lessdaha az
Let me alonegit işine
On the leftsolda
Let's gogidelim
On the rightsağda
Little by littleazar azar
On the other handdiğer taraftan
Long agouzun zamandan beri
Look out!dikkat et!
On top oftepesinde
Over againtekrar
Made to orderısmarlama
Over thereorada
Maybebelki ; olabilir
Pleaselütfen ; rica ederim
More or lessaşağı yukarı
Providing thatşartıyla
Ready madehazır konfeksiyon
Till morningsabaha kadar
Return ticketgidiş-dönüş bileti
To be suretabii
To let ; to rentkiralık
Right hereişte burada
Too manypek çok
Right thereişte orada
Too muchpek fazla
Rough and readyyarım yamalak
Under ageyaşça küçük
Up side downdarmadağın
Safe and soundsağ salim
Up to datemodern
See you latergene görüşeli
Up to nowşimdiye kadar
Side by sideyan yana
Since a long timeuzun zamandan beri
Welcome!hoş geldiniz
Well done!bravo!
Since thenozamandan beri
What happened?ne oldu?
So longeyvallah
What's happening? ; What's up?ne oluyor?
Sooner or laterer geç
So-soşöyle böyle
What's wrong with you?neniz var?
So to saysözde ; sanki
So thatşöyle ki
What's the matter?ne çıkar?
What next?ya sonra?
Thanks a lotteşekkürler
Why not?neden olmasın?
Agreed ; OK!anlaştık
Willy nillyister istemez
That rightdoğru ; tamam
With a view toamacıyla
That is to sayyani
With no exceptionsayrıksız
That maybeolabilir
With one accordoy birliği ile
Theno zaman ; öyleyse
The soonest possiblebir an önce
With your leaveizninizle
You're welcomebir şey değil