verbs > Turkish Verb List

Turkish Single Syllable Verb List

A Vocabulary of Turkish Verbs

Turkish has many single syllable verbs because verbs can become very lengthy after addition of suffixes indicating mood, tense and person.

Turkish A-UnDotted Single Syllable Verb List
InfinitiveSimple TenseEnglishCausative
açmakaçarto openaçtırmak
akmakakarto flowakıtmak
almakalırto take/getaldırmak
anmakanarto mentionandırmak
artmakartarto increaseartırmak
asmakasarto hang downastırmak
aşmakaşarto pass overaşırmak
atmakatarto throwattırmak
bakmak (-a)bakarto lookbaktırmak
banmakbanarto dip intobandırmak
basmakbasarto tread onbastırmak
bıkmak (-dan)bikarto be fed upbıktırmak
bozmakbozarto spoilbozdurmak
bulmakbulurto findbuldurmak
caymakcayarto change one's mindcaydırmak
coşmakcoşarto enthusecoşturmak
çakmakçakarto strikeçaktırmak
çalmakçalarto steal/to play a mus. instr.çaldırmak
çarpmakçarparto bumpçarptırmak
çatmakçatarto bump againstçattırmak
çıkmakçıkarto go outçıkarmak
çırpmakçırparto beatçırptırmak
doğmakdoğarto be borndoğurmak
donmakdonarto freezedondurmak
doymakdoyarto be filleddoyurmak
durmakdururto stop/to haltdurdurmak
kaçmakkaçarto escapekaçırmak
kalmakkalırto remain/to staylacking
kalkmakkalkarto stand uplacking
kapmakkaparto snatch/to get caught upkaptırmak
katmakkatarto joinlacking
kaymakkayarto slip/to slidekaydırmak
kazmakkazarto diglacking
kıpmakkıparto wink/to blinkkıpıtmak
kırpmakkırparto trim/to cliplacking
kırmakkırarto breakkırdırmak
kısmakkısarto reducekıstırmak
kıymakkıyarto chop upkırdırmak
kızmakkızarto get angrykızdırmak
kokmakkokarto smell ofkokutmak
konmakkonarto alight on/to campkondurmak
kopmakkoparto snapkoparmak
korkmakkorkarto be afraidkorkutmak
koşmakkoşarto runkoşturmak
koymakkoyarto put/to placekoydurmak
kurmakkurarto set up/to establishkurdurmak
kusmakkusarto vomitkusturmak
olmakolurto be/to becomeoldurmak
onmakonarto mend/to healonarmak/ondurmak
ovmakovarto rubovdurmak
oymakoyarto carveoydurmak
salmaksalarto let gosaldırmak
sanmaksanırto supposelacking
sapmaksaparto swervesapıtmak/saptırmak
sarmaksararto wrap upsardırmak
sarkmaksarkarto hang downsarkıtmak
sarsmaksarsarto agitate/to upset s.o.lacking
satmaksatarto sellsattırmak
saymaksayarto countsaydırmak
sığmaksığarto fit intosığdiırmak
sıkmaksıkarto squeeze/to presssıktırmak
sızmaksızarto oozesızdırmak
sokmaksokarto insertsokturmak
solmaksolarto fadesoldurmak
sormaksorurto asksordurmak
soymaksoyarto undresssoydurmak
sunmaksunarto offer/to presentsundurmak
susmaksusarto be silentsusturmak
şaşmakşaşarto be surprisedşaşırmak/şaşırtmak
takmaktakarto fix totaktirmak
tartmaktartarto weightarttırmak
taşmaktaşarto overflowtaşırmak
tatmaktadarto taste oftattırmak
tıkmaktıkarto cram inlacking
tutmaktutarto hold/to take holdtutturmak
uçmakuçarto flyuçurmak
ummakumarto hopeumdurmak
uymakuyarto suit/to fituydurmak
varmakvarırto arrivevardırmak
vurmakvururto strike/to hitvurdurmak
yağmakyağarto rain/to precipitateyağdırmak
yakmakyakarto burnyaktırmak
yanmakyanarto ignitelacking
yapmakyaparto do/to makeyaptiırmak
yarmakyararto splityardırmak
yatmakyatarto lie down/to go to bedyatırmak
yaymakyayarto spreadyaydırmak
yazmakyazarto writeyazdırmak
yığmakyığarto heap upyığdırmak
yıkmakyıkarto demolishyıktırmak
yılmakyılarto be afraidyıldırmak
yırtmakyırtarto tear/to ripyırttırmak
yolmakyolarto pluckyoldurmak
yontmakyontarto snip/to chipyontturmak
yormakyorarto tireyordurmak
yummakyumarto close eyes or fistlacking
yutmakyutarto swallowyutturmak

 

Turkish E-Dotted Single Syllable Verb List
InfinitiveSimpleTenseEnglishCausative
biçmekbiçerto reapbiçtirmek
bilmekbilirto know how tobildirmek
binmekbinerto mount/to boardbindirmek
bitmekbiterto endbitirmek
bölmekbölerto separate/to divideböldürmek
bükmekbükerto bendbüktürmek
çekmekçekerto pullçektirmek
çizmekçizerto drawçizdirmek
çökmekçökerto collapse/to kneelçöktürmek
çözmekçözerto solveçözdürmek
demekderto saydedirmek
değmekdeğerto touchdeğdirmek
delmekdelerto pierce/to drill throughdeldirmek
dermekdererto collectderdirmek
dikmekdikerto sow/sew/erect/plantdiktirmek
ditmekdiderto shreddittirmek
dizmekdizerto line updizdirmek
dökmekdökerto pourdöktürmek
dönmekdönerto spin/to turndöndürmek
dövmekdöverto beat/to thrashdövdürmek
dürtmekdürterto proddürttürmek
düşmekdüşerto falldüşürmek
düzmekdüzerto arrange in placedüzdürmek
emmekemerto suckemdirmek
ermekererto attain/to reacherdirmek
esmekeserto blow (wind)estirmek
etmekederto doettirmek
ezmekezerto crushezdirmek
gelmekgelirto comegeldirmek
germekgererto stretchgerdirmek
gezmekgezerto strollgezdirmek
gitmekgiderto gogidermek
girmekgirerto entergirdirmek
giymekgiyerto dressgiydirmek
göçmekgöçerto migrategöçürmek
gömmekgömerto burygömdürmek
görmekgörürto seegöstermek
gülmekgülerto laughgüldürmek
içmekiçerto drinkiçirmek
iğmekiğerto bend/to curveiğdirmek
inmekinerto dismount/to alightindirmek
itmekiterto pushittirmek
kentmekkenterto notchlacking
kesmekkeserto cutkestirmek
küsmekküserto be offendedküstürmek
ölmekölürto dieöldürmek
ölçmekölçerto measureölçtürmek
öpmeköperto kissöptürmek
örmekörerto knit/to plaitördürmek
örtmekörterto cover/to wrapörttürmek
ötmeköterto sing (bird)öttürmek
övmeköverto praiselacking
pişmekpişerto cook (itself)pişirmek
seçmekseçerto chooseseçtirmek
sekmeksekerto hopsektirmek
sevmekseverto lovesevdirmek
sezmeksezerto feel/to perceivesezdirmek
silmeksilerto wipe/t o polishsildirmek
silkmeksilkerto shake offsilktirmek
sinmeksinerto crouchsindirmek
sökmeksökerto undo/to pull upsöktürmek
sönmeksönerto be extinguishedsöndürmek
sövmeksöverto swearsövdürmek
sünmeksünerto be extendedsündürmek
sürçmeksürçerto stumblesürçtürmek
sürtmeksürterto rub with handsürttürmek
süzmeksüzerto strain/to filtersüzdürmek
şişmekşişerto swell upşişirmek
tepmekteperto kickteptirmek
tütmektüterto emit smoketüttürmek
ürkmekürkerto jump with frightürkütmek
üşmeküşerto flocküşürmek
üzmeküzerto hurt the feelings oflacking
vermekverirto giveverdirmek
yenmekyenerto win (game)/to conqueryendirmek
yermekyererto blamelacking
yetmekyeterto suffice yetirmek
yüzmekyüzerto swimyüzdürmek

AMAZON USA STORE

"The Turkish Language Explained for English Speakers"

Buy from USA AMAZON Store

The 502p Paperback version is priced at $39USD

Book Cover for Create Space Book

About the Book

This Treatise on the Turkish Language and its Grammar explains and answers some of the difficulties that the learner of Turkish may encounter along their way. Its focus is on Turkish grammar and logic.

Those interested in the whys and wherefores of Turkish will find the key to the particular problem of Turkish grammar and syntax by covering the basics of Turkish using many examples with explanations.

It does not contain any practice exercises or sound files as many of these can be found in other text books and internet.

It is a book to use over the whole of the learning process from basic beginner through to intermediate and advanced stages of learning.

AMAZON U.K. STORE

"The Turkish Language Explained for English Speakers"

Buy from AMAZON Kindle UK
UK Kindle EBook (MOBI) is priced at £4.00

The 502p Paper back version is priced at £24
Book Cover for Amazon Kindle Book

KINDLE PREVIEW

See preview online at Amazon

The contents of the 43 chapters range over:

Turkish Basic Grammar: Alphabet, Vowel Harmony, Agglutination, Consonant Mutation, Lack of Gender. Intermediate: Nouns and Pronouns, Adjectives, Verbs and Tenses, Possessive Relationship and Possession. Advanced: Verb Moods, Participles, Clauses, Spatials and Spatial Relationships, Word Formation in Turkish. Conversational Items: Time, Seasons, Numbers, Colours, Saying "Thankyou", About "buyurun", Expressing Need, Daily Interjections, Modes of Address, Turkish Sign Language, How to say "too much, too many", Daily Talk, Common Door Signs. Glossaries: List of Daily Locutions, Daily Word List, Irregular Tense List, Turkish Single Syllable Verb List, Intensified Adjectives List.

MANISA TURKISH via PAY PAL

Both EPUB/PDF Formats are available to download direct.

You can purchase EPUB/PDF FORMAT ($US 5.00 [GB£4.00]) direct from Manisa Turkish via PayPal.

PayPalLogo

A Turkish font is embedded for all eBook readers - Sony, Nook, Kobi.

Available in Turkey and all other non Amazon supplied counties through the Pay-Pal link above.

MANISA TURKISH Sample

Sample Cover
You can also "try before you buy" by downloading a free sample EPUB from MANISA TURKISH below.
Download Sample EPUB

Adobe Digital Editions has support for Turkish Fonts . You can update or download it to your PC to view an EPUB book correctly.

Adobe DE Download